Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodní korporace VENCL, s r.o. se sídlem Na Dlážděnce 737, 182 00 Praha 8, provozovna Oderská 333, 196 00 Praha 9, IČ 61509051, DIČ CZ61509051, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 30192 pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.vencl.cz.


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží (dále jen „VOP“) obchodní korporace VENCL, s r.o. se sídlem Na Dlážděnce 737, 182 00 Praha 8, provozovna Oderská 333, 196 00 Praha 9, IČ 61509051, DIČ CZ61509051 pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.vencl.cz. Internetový obchod www.vencl.cz (dále jen „vencl.cz“) upravují dle ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován na webové stránce umístěné na adrese www.vencl.cz (dále jen „webové stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále je „webové rozhraní obchodu“)

 Prodávající je podnikatelem v smyslu ust. § 420 občanského zákoníku.

 Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel (právnická nebo fyzická osoba).

 Spotřebitelem je ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvus podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem, se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

 Práva a povinnosti z těchto podmínek náleží kupujícímu (jak spotřebiteli, tak i podnikateli), pokud není v těchto podmínkách uvedeno, případně z právní úpravy nevyplývá, že určitá práva náleží kupujícímu – spotřebiteli.

 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost.

 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy.


KUPNÍ SMLOUVA

 Prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obsahuje jeho označení a popis hlavních vlastností zboží, popř. další informace o zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 Informace o zboží a ceně uváděné prodávajím jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby, např. chybně uvedená cena odlišující se od ceny srovnatelného zboží, popř. nesprávné údaje o zboží. O těchto skutečnostech bude prodávající obratem informovat kupujícího.

 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno po území České republiky. Pro případ, kdy má být zboží dle požadavku kupujícího odesláno mimo území České republiky, je nutná dohoda o vícenákladech na dopravu mezi prodávajícím a kupujícím. Bez této dohody není kupní smlouva uzavřena.

 Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího učiněných na webovém rozhraní obchodu. Je-li kupující spotřebitel, pak návrhem na uzavření kupní smlouvy – nabídkou je umístění nabízeného zboží na webových stránkách prodávajícího. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem. Prodávající je povinen neprodleně potvrdit přijetí této objednávky. Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Kupující – spotřebitel není oprávněn v objednávce měnit podmínky prodávajícího, i kdyby se jednalo o nepodstatné změ­ny.

 Pokud kupujícím není spotřebitel, pak návrhem na uzavření smlouvy je kupujícím odeslanáobjednávka. K uzavření kupní smlouvy v tomto případě dochází až doručením souhlasprodáva­jícího (akceptace) kupujícímu s jeho návrhem.

 Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. V této fázi je kupujícímu dán prostor ke zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 Prodávající si vyhrazuje právo nedodat objednané zboží v případě vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. O této skutečnosti vyrozumí prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu.

 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že mu byly prodávajícím na jeho webové stránce a v těchto obchodních podmínkách poskytnuty veškeré povinné informace a sdělení dle § 1811 a § 1820 občanského zákoníku.


CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Oderská 333, 196 00 Praha 9

b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5000322002/2600

 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 V případě platby v hotovosti nebo v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu a popř. dodací list. Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v písemné nebo elektronické podobě kupujícímu, popř. jej doručí společně s dodávkou zboží.


PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 Způsob doručení zboží určuje prodávající, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko případných dodatečných nákladů spojených s tímto způsobem dopravy.

 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 Pokud je zboží skladem, je dodací lhůta po potvrzení objednávky max. 10 pracovních dní, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

 Pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak, dopravu zajišťuje prodávající na vlastní náklady. Pokud je ale souhrnná objednávka nižší než 2.500,– Kč bez DPH, účtuje se přepravné ve výši 239,– bez DPH.


POUČENÍ KUPUJÍCÍHO – SPOTŘEBITELE O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. V případě uzavření kupní smlouvy běží 14 denní lhůta ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel převezme zboží. V případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14 denní lhůta ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel převezme poslední dodávku zboží.    Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě podle předchozí věty. V případě, že si kupující – spotřebitel přeje odstoupit od smlouvy ve výše uvedenélhůtě, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy. Součástí tohoto oznámení o odstoupení kupující – spotřebitel uvede číslo objednávky, datum nákupu a kompletní bankovní spojení pro vrácení peněz. Toto oznámení lze zaslat na e-mailovou adresu: info@ vencl.cz.

 Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže jako spotřebitel mimo jiné odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít běhemlhůty pro odstoupení od smlouvy

c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

d) o dodávce zboží, které rychle podléhá zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, kteté spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

 Pokud kupující – spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději 14 dnů od dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího – spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího – spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím – spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení peněz použije prodávající stejný platební prostředek, který byl spotřebitelem použit pro provedení počáteční transakce, pokud kupující – spotřebitel výslovně neurčí jinak. Prodávající vrací kupujícímu – spotřebiteli platbu až po obdržení vráceného zboží.

 Kupující – spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nebo nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat prodávajícímu zpět na adresu VENCL, s r.o., Oderská 333, 196 00 Praha 9 nebo předat na adrese VENCL, s r.o. Oderská 333, 196 00 Praha 9 zboží obdržené na základě kupní smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží odesláno před ulynutím 14 dnů. Zboží musí být zabaleno ve vhodném obale, musí být čisté a kompletní.

 Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese kupující – spotřebitel.Pro­dávající upozorňuje kupujícího – spotřebitele, že pokud zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, nese kupující – spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením zboží ve výši všech přímých nákladů.

 Kupující – spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinnosti kupujícího – spotřebitele, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu – spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížené hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.


ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117§ 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má také vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží

– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

– zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

 Ustanovení uvedená v čl. 6.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu vzhledem k vadě, na základě které byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží vzhledem k vadě odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Místo práva na výměnu má kupující v tomto případě právo na přiměřenou slevu.

 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, zboží bylo vadné již při převzetí, nelze-li prokázat opak. Kupující je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady nejpozději do 2 let od převzetí zboží.

 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Kupující tak učiní elektronicky, uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, je kupující podle své volby oprávněn uplatnit jednu z těchto variant:

– nárok na bezplatné odstranění vady opravou

– odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat výměnu této součásti

– přiměřenou slevu z kupní ceny

– vrácení kupní ceny na základě odstoupení kupujícího od smlouvy

 Volbu nároku oznámí kupující prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Změna provedené volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od smlouvy. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny (dále viz § 2107 a násl. občanského zákoníku).

 Kupující je v případě reklamace povinen prokázat nákup zboží dokladem o jeho koupi. Lhůta pro vyžízení reklamace běží od předání/doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Zboží musí být zabaleno ve vhodném obalu, čisté a kompletní.

 Prodávající je povinen bezodkladně rozhodnout o reklamaci, popř. že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Reklamaci prodávající vyřídí nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodnou-li se strany písemně na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 Odmítne-li prodávající neoprávněně odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

 Prodávající bude kupujícího o vyřízení reklamace informovat e-mailovou zprávou nebo telefonicky.

 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanizmy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 písm. e) občanského zákoníku.

 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad na ochranu osobních údajů.

 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, adresa pro doručení zboží, popř. i další údaje, které prodávajícímu sdělil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

 Kupující je oprávněn ke změně ve svých osobních údajích. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v netištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

 Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení na elektronickou adresu, kterou prodávající získal v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy.


DORUČOVÁNÍ

 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

 Zpráva je doručena:

– v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem

– v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem

– v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popř. osoba oprávněná zásilku za něj převzít) zásilku převzít

– v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 Spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím řeší příslušné obecné soudy. Prodávající bude přednostně usilovat o mimosoudní řešení sporů s kupujícím.

 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 Ostatní, v těchto obchodních podmínkách neuvedené záležitosti, se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.

 Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webové stránce prodávajícího. Pro prodávajícího i kupujícího je závazné znění obchodních podmínek uvedené na webové stránce prodávajícího v den, kdy kupující učinil objednávku.

 Pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz.

 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2016.

Produkt byl přidán do košíku